KROY Sacramento, Union Square San Francisco - ednixon